Contoh Surat Kuasa Beli

0 3,928

SURAT KUASA BELI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a                  :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan               :

A l a m a t               :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

N a m a                  :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan               :

A l a m a t               :

 

K H U S U S

 

Untuk dan atas nama serta sah mewakili pemberi kuasa tersebut membeli atas:

Sebidang  tanah pertanian/sawah Hak Milik No. _____ seluas + _____ m2  (_____ meter persegi) yang terletak di _____ .

Untuk keperluan yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang diantaranya PPAT dan NOTARIS, memberikan keterangan-ke-terangan, membuat, suruh membuat, menandatangani surat-surat penting/akta jual-beli, membayar atas harga tanah yang dibeli tersebut di atas, meminta kuitansi/tanda terima lainnya, menerima segala sesuatu yang dibeli dari penjual, se-lanjutnya menjalankan apa yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa untuk men-cukupi maksud tersebut di atas.

                                                            Kota, _____

Penerima Kuasa                                                                       Pemberi Kuasa

_____________                                                                        ____________

Loading...
Tinggalkan komentar