Kamus Keuangan Syariah (Q)

0 56

Qabul
Menerima ; penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah akad.

Qaidah al Dzahab
Sistem moneter internasional berbasis emas (gold-based monetary system).

Qaidah al-Fiddah
Sistem moneter internasional berbasis perak (silver-based monetary system)

Qard
Penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Qard al-Hasan
Pinjaman kebajikan; suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi force major.

Qard Birahnin
Pinjaman dengan jaminan

Qiradh
Istilah lain untuk akad mudharabah; istilah ini banyak digunakan dalam mazhab Syafi’i (ulama hijaz)

Sumber :
www.pkesinteraktif.com

Loading...
Tinggalkan komentar