Kamus Keuangan Syariah (W-Z)

0 151

Wadiah

Perjanjian penitipan antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Wajib Pajak

Subjek yang diwajibkan untuk membayar pajak.

Wakaf Tunai

Wakaf dalam bentuk uang tunai.

Wakalah

Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Wakil

Orang atau pihak yang diberi amanat untuk melakukan suatu pekerjaan dalam akad wakalah.

Wali amanat

Kegiatan usaha yang dilakukan untuk mewakili kepentingan pihak tertentu seperti pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dan emiten surat berharga yang bersangkutan.

Warkat

Kertas berisi keterangan mengenai suatu transaksi keuangan untuk dipakai sebagai bukti.

Yad Al-Amanah

Titipan dapat diambil kapan saja oleh penitip; Tangan yang amanah; Titipan murni tanpa ganti rugi; Termasuk bagian dari wadi’ah (titipan). Dengan konsep wadi’ah yad al-amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman; Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya titipan. Ketentuan pokok pada operasional wadiah yad al amanah: (i) harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan; (ii) penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amana yang berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya; (iii) sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan; (iv) mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

Yad Ad-Dhamanah

Tangan yang menanggung; Titipan dengan risiko ganti rugi. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadi’ah untuk tujuan current account (giro) dan saving account (tabungan berjangka).

Zabun

Nasabah, pelanggan; pihak yang menggunakan jasa bank.

Zakat

Suci, bersih dan tumbuh (zaka). Menurut istilah syara’ adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya wajib.

Zakat Ad-Dzahab

Zakat emas; emas termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

Zakat Fitrah

Zakat badan atau jiwa yang dikeluarkan berkaitan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib atas tiap-tiap yang bernyawa, besar, kecil, tua muda, laki, perempuan, merdeka atau budak, yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam bagi dirinya, keluarga dan binatangnya pada Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan satu tahun sekali, ukurannya 2 ½ – 3 ½ liter bahan makanan pokok setempat.

Zakat Al Wada’i

Zakat simpanan uang; Uang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dan kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%.

Sumber :

www.pkesinteraktif.com

Loading...
Tinggalkan komentar