Contoh Surat Kuasa Ambil

0 311

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                 :

Tempat/tgl lahir    :

Pekerjaan           :

Alamat               :

Dengan ini menunjuk Domisili Hukum dan memberikan Kuasa kepada:

Nama                 :

Tempat/tgl lahir    :

Pekerjaan           :

Alamat               :

Untuk mengurus Proses Peralian Hak pada Kantor Pertanahan  _____ , atas: Sertifikat Hak Milik Nomor:_____ ,  seluas  + _____ m2  ( _____meter persegi), terletak di Desa _____  Tercatat atas nama  _____ . Dan, apabila sertifikat tersebut telah selesai prosesnya berhak untuk mengambilnya.

Guna keperluan tersebut di atas Pemegang Kuasa diberi kewenangan untuk menghadap Pejabat di mana saja diperlukan, serta menandatangani Surat-surat, Akta-akta, dan selanjutnya melakukan apa pun juga untuk keperluan Pemberi Kuasa.

Demikian Kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                                                           (Kota, tanggal)

Penerima Kuasa                                                                     Pemberi Kuasa

_____________                                                                      ____________

Loading...
Tinggalkan komentar